Foreningens vedtægter


§1
Foreningens navn
Himmerlands Humanitære Forening
På Internettet er domænenavnet: www.podborki.dk

§2
Hjemsted
Foreningens hjemsted er Rebild Kommune

§3
Formål
Foreningens formål er at fremskaffe midler til at hjælpe dårligt stillede børn og unge, dels ved at afholde sommerlejr, dels ved at forberede deres levevilkår og uddannelsesmuligheder i deres lokalområde

§4
Bestyrelse – valg og kompetence
Bestyrelsen består af 5 medlemmer + op til 3 suppleanter, der vælges for 2 år af gangen af generalforsamlingen. Der vælges med henholdsvis 3 og 2 personer på foreningens generalforsamling. Valg til bestyrelsen foregår ved simpelt flertal. Suppleanterne indgår som 1., 2. og 3. suppleant, efter antal stemmer. Såfremt et bestyrelsesmedlem træder tilbage eller bliver bevilget orlov, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen. Der er mulighed for genvalg. Bestyrelsen vælger selv en formand, evt. næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst 7 dages varsel med angivelse af dagsorden for mødet. Ekstraordinære møder indkaldes med 3 dages varsel, såfremt der opstår uopsættelige sager. Mindst 2 medlemmer af bestyrelsen kan kræve, at der afholdes bestyrelsesmøde. For at tegne foreningen, kræver dette enten formand og 1 bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem har fuldmagt til at disponere over foreningens bankkonto.
Kasser kan udstede engangsfuldmagt til Formand med angivelse af sted, dato og beløb der kan hæves.

§5
Medlemskab
Som medlem kan optages enhver myndig person. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse, såfremt der kan rejses berettiget indsigelse imod medlemskabet. Såfremt optagelse nægtes, kan ansøgeren foreligge dette ved næste års ordinære generalforsamling. Optagelse kan ske ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. Eksklusion af et medlem kan ske efter bestyrelsens indstilling ved en ordinær generalforsamling. Eksklusion kan ske med 2/3 af de fremmødtes stemmer.
For at kunne udvide medlemskabet til også at blive værtsfamilie kræves:

Forevise ren børneattest
Have bopæl i Himmerland eller Himmerlands opland
Godkendes af bestyrelsen
Deltage i foreningens arbejde

§6
Kontingent
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves en gang årligt.

§7
Generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling afholdes i oktober eller november måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved meddelelse, der tilgår alle medlemmer. Indkaldelsen skal ledsages af en dagsorden. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

•Valg af dirigent.
•Beretning fra bestyrelsen om det forløbne år.
•Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor.
•Indkomne forslag.
•Evt. forslag til vedtægtsændringer.
•Forslag til arbejde i det kommende år.
•Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
•Valg af medlemmer til bestyrelsen.
•Valg af revisor.
•Eventuelt.

Forslag til dagsordenpunkter skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen finder sted. Kun rettidigt indsendt forslag kan bringes til afstemning. Stemmeafgivning foregår altid ved personligt fremmøde. Regnskabsåret løber fra d. 01.10. til d. 30.09. Stemmeret har alene medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder.
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal af bestyrelsen kræver dette, eller når mindst 1/4 af samtlige medlemmer kræver dette. Kravet skal være skriftligt med angivelse af en motiveret dagsorden. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og på samme måde som for en ordinær generalforsamling, herunder at medlemmer der har stemmeret, skal have været medlem i mindst 3 måneder.

§8
Regnskab
Bestyrelsen drager omsorg for, at der etableres en omhyggelig bogføring i foreningen. Regnskab aflægges efter gældende lovgivning. Bestyrelsen drager omsorg for udarbejdelsen af regnskabet.

§9
Hæftelse
Foreningen hæfter alene med sin formue.

§10
Revision
Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Valget gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§11
Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen
Til ændring af vedtægterne kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling. Ved opløsning af foreningen tilgår foreningens formue en organisation i Danmark som arbejder til fordel for dårligt stillede børn. Ved opløsning af foreningen kan dette kun ske efter afholdelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor forslag om opløsning er vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Nørager, den 31.10 2015

Sidste nyt

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.